Strategische thema's

Op basis van de gekozen strategische richting onderscheiden we een tweetal domeinen: Onderwijs en Bedrijfsvoering. Deze domeinen worden door beleidsgroepen projectmatig uitgewerkt.

Alle directeuren zijn verdeeld over zes beleidsgroepen. De beleidsgroepen zijn samengesteld uit leden van het Directeurenberaad (directieleden plus een aantal leden van het aansturingsteam van de verschillende scholen). De leden van de gmr zijn uitgenodigd om te participeren in een beleidsgroep of om zich te informeren via de portal It’s Learning.

De agenda van het Directeurenberaad wordt in grote mate bepaald door deze beleidsgroepen. Het beleidsvoorbereidende vermogen van de beleidsgroepen is in 2017 verder vergroot. De scholen stellen hun jaarplan (speerpunten van verbetering of verandering) mede vast op basis van het in het Directeurenberaad vastgestelde beleid. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten en resultaten van de beleidsgroepen in 2017.

De kwaliteit van de rapportages uit de beleidsgroepen volgens de QOFTIM (Quality, Organisation, Facilities, Time, Information, Money) systematiek is significant verbeterd. Veldvest zet onverkort de ondersteuning van de professional door in het onderwijskundige en pedagogische domein, zoals dat het hart van het strategische beleid vormt. De Datateam® methode is inmiddels breed uitgezet binnen de scholen van de Stichting. Leermonitoren zijn hiermee vertrouwd geraakt en de gemaakte analyses dragen bij aan een beter inzicht in de effecten van de uitgezette koers. De verwevenheid tussen de diverse beleidsgroepen blijkt meer en meer en dit resulteert in een verdergaande afstemming, teneinde de kwaliteit van de scholen te verhogen.


Beleidsgroep Kwaliteit

Wat hebben we bereikt:

 • elke school beschikt over een kwaliteitscyclus en een kwaliteitsysteem;
 • afspraken rondom uitvoering van toetsen worden centraal vastgesteld;
 • in februari en juni vinden de analyses plaats van de cito toetsen en worden interventies en monitoring beschreven en vastgesteld.

Er vindt een collegiale consultatie plaats op basis van een thematische vraag van één van de scholen of een vraag van het bestuur.

Traject interne audit

De voorbereiding voor een traject interne audit is afgerond. Met de uitvoer hiervan kan in 2018 gestart worden.
De interne audit zal uitgevoerd worden door leden van de beleidsgroep Passend Onderwijs en Kwaliteit, steeds aangevuld met een directeur van een school. Hierbij wordt naast het bronnenonderzoek gebruik gemaakt van observaties. Daarnaast zijn er interviews (voorbereid met vragenlijst), met:

 • leerkrachten;
 • directeur/leermonitor/regisseur;
 • ouders;
 • leerlingen.

Naast meetbare gegevens worden ook processen onder de loep genomen die betrekking hebben op:

 • de pedagogisch-didactische kwaliteit van het onderwijsleerproces in de groepen;
 • leerstofaanbod; 
 • leertijd; 
 • de kwaliteit van de zorg en begeleiding; 
 • het samenleven binnen de school; 
 • de samenwerking met ouders; 
 • de school als professionele leergemeenschap;
 • de kwaliteit van de organisatorische en financiële processen.

N.B. Het is noodzakelijk om door de verrijking van de strategische agenda met  het pedagogisch domein, de focus op het opbrengstgerichte werken niet te verliezen.

De scholen in beeld: eindopbrengsten en uitstroom

De voorspelling van de uitslag Eindtoets Cito in januari 2017 liet een wisselend beeld zien. Mede naar aanleiding hiervan hebben alle scholen inspanningen geleverd en dit heeft geleid tot een goede uitslag in mei 2017. Van de 14 scholen hebben 11 scholen een voldoende gescoord en 3 scholen een goed. Het gemiddelde van de Stichting is 538,0. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde.

De meeste leerlingen hebben de Eindtoets Cito versie B gemaakt. De N-versie is door 9% van de leerlingen gemaakt. De Eindtoets Cito versie N is bestemd voor leerlingen die naar verwachting naar de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo gaan.

Het aantal leerlingen dat niet heeft meegedaan vanwege ontheffingsgronden, is gedaald. 

Van 10% van de leerlingen die hoger gescoord hebben dan de verwachting was, is het advies bijgesteld.

Uitstroomgegevens
Uitstroomgegevens

Beleidsgroep ICT

Wat hebben we bereikt:

 • er is een stabiele ICT omgeving inclusief wifi voorziening op elke onderwijslocatie;
 • elk onderwijs lokaal heeft een touchscreen;
 • er heeft een aanbestedingstraject plaatsgevonden, waarbij continuering van de ICT-dienstverlener mogelijk is gemaakt;
 • als hulpmiddel bij onderwijskundige doelstellingen en evaluatiecriteria, werken leerlingen met tablets en passende software op een aantal scholen (uitbreiding van het aantal volgt). Dit proces wordt gemonitord door de ICT beleidsgroep;
 • we constateren een onderkenning van de relatieve autonomie van de Veldvestscholen om zelf beleid te initiëren waarbij het pedagogische en onderwijskundige primaat zoals geformuleerd in het ICT beleidsplan het normatieve uitgangspunt vormt;
 • er wordt steeds zelfbewuster nagedacht over de toekomstige inzet van ICT, waarbij ook de financiële investering een rol speelt;
 • het ouderportaal van ParnasSys is opengesteld voor ouders, zodat zij 24/7 de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen;
 • professionaliseringstrajecten passende bij de diverse schoolcontexten en de stand van zaken van de teams.

De beleidsgroep continueert de technische en logistieke ondersteuning en zal naast de budgettaire bewaking een rol trachten te spelen in een inspirerende en stimulerende functie met betrekking tot een aantrekkelijke en verantwoorde inzet van ICT.


Beleidsgroep Passend Onderwijs

Er is hard gewerkt aan de verhoging van de basiskwaliteit van het onderwijs, waardoor meer kinderen optimaler kunnen profiteren van het onderwijs doordat er meer aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Wat hebben we bereikt:

 • de één onderwijsroute is in alle scholen aanwezig. Daarmee realiseren we een cyclus van handelingsgericht werken op basis van een kwalitatief groepsplan;
 • het document waarin wordt beschreven wat de ontwikkelingsperspectieven van een specifieke groep leerlingen is, wordt kwalitatiever.

Het bijhorende groeidocument wordt gedigitaliseerd.

Leerkrachten worden ondersteund en geprofessionaliseerd om hun handelingsrepertoire uit te breiden door leermonitoren en regisseurs en leden uit de beleidsgroep Passend Onderwijs. De voorziening voor dyslexie Kurzweil wordt op alle scholen gebruikt voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. Er wordt onderzocht of hiervoor een ander instrument ingezet wordt. Het instrument Bouw!, een interventie programma voor jonge kinderen om leesproblemen te voorkomen, wordt op een aantal scholen ingezet. Het komende jaar zal dit op alle scholen het geval zijn.

Er is een bovenschoolse voorziening voor de meer begaafde leerling. De gescreende leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, gaan 1 dagdeel per week hier naar toe. Tegelijkertijd is er ondersteunende begeleiding van leden van de beleidsgroep Passend Onderwijs om het aan bod voor de meer begaafde leerling op de scholen kwalitatiever te maken.

De beleidsgroep monitort en stuurt op:

 • de kwaliteit van de huidige ondersteuningscultuur op een school;
 • de rollen en de verantwoordelijkheden belegd in de schoolorganisatie;
 • de kwaliteit van de dossiers voor de Commissie van Intake en Toelaatbaarheid.

Beleidsgroep Burgerschap en Ethische vorming

Wat hebben we bereikt:

 • er is een Raamleerplan Burgerschap gerealiseerd en geïntroduceerd bij de directies en regisseurs. Het heeft een voorschrijvend en richtinggevende functie voor alle Veldvestscholen en is met name gericht op de leerkracht;
 • dit Raamleerplan is hoofdbestanddeel van de agenda van het vervolgtraject professionalisering van de regisseurs;
 • Veldvestscholen maken hun eigen keuzes als het gaat om het realiseren van de burgerschapsdoelen;
 • er heeft een tweede meting plaatsgevonden (meetinstrument van de Alliantie Burgerschap) op een negental scholen van Veldvest.

Indachtig de opmerking van de inspectie: “De invulling van het burgerschapsonderwijs is vaak op meerdere plaatsen en in verschillende activiteiten terug te zien, maar de samenhang is doorgaans onduidelijk”, wil de beleidsgroep de scholen stimuleren tot expliciet beleid.


Beleidsgroep IPB

Wat hebben we bereikt:

 • continueren van de kwaliteit van de monitoring ter zake het gebruik van formats, het beoordelingsbeleid;
 • een normatieve bijdrage aan de interne audit door middel van de formulering van items en bijbehorende criteria;
 • beleid ter zake lerarenregister en de ontwikkeling van het wettelijk verplichte professioneel statuut;
 • mobiliteit en matching;
 • de frequentie partnerschap PABO: een viertal scholen participeert door middel van de ondersteuning van stages aan het opleidingsprogramma. De ambitie van Veldvest reikt tot het beïnvloeden van het curriculum van de opleiding: hiertoe zal in de komende periode een visiedocument worden ontwikkeld;
 • intervisiebijeenkomsten vervangers;
 • anticiperen op privacywetgeving;
 • mobiliteit en matching.

De frequentie en kwaliteit van de feedback die de leerkracht geniet, is doorslaggevend voor het functioneren. Het is de uitdaging van de Stichting om hierop te sturen. Leermonitoren, regisseurs, onderwijskundig leiders en leden van de beleidsgroep Passend Onderwijs zullen dit gezamenlijk oppakken. Hiervoor zijn ook bovenschoolse verbindingen, die gericht zijn op professionalisering, gerealiseerd (vervolgtraject voor leermonitoren en regisseurs).


Beleidsgroep Communicatie

Wat hebben we bereikt?

Jaarlijkse activiteiten:

 • het jaarverslag 2016 is gecoördineerd, opgesteld en in een hard copy publieksversie weergegeven;
 • twee maal per jaar wordt gezorgd voor het plaatsen van een advertentie in de lokale krant ten behoeve van de centrale wervingsweken;
 • opstellen van stichtingsbrede brieven om de berichtgeving aan ouders met betrekking tot de staking in het primair onderwijs op eenduidige wijze te verzorgen;
 • vervullen van een coördinerende rol in de communicatie tussen de Veldvestscholen en de combinatiefunctionarissen van de Brede School Veldhoven.

Het communicatieplan 2016-2020 is begin 2017 vastgesteld. Hierin is een prominente plaats ingeruimd voor scholenbezoeken, waarbij de communicatie van de diverse scholen in beeld gebracht wordt en er richtlijnen voor de hele Stichting uit zullen ontstaan. Het eerste scholenbezoek heeft in 2017 plaatsgevonden en de bezoeken worden gecontinueerd in het kalenderjaar 2018. Onderzoek naar de rol van social media maakt uitdrukkelijk deel uit van de scholenbezoeken.

Pilot websiteontwikkeling

De beleidsgroep Communicatie startte in 2016 een pilot op met een vijftal scholen om de websites van de scholen, alsook de Veldvestsite in een nieuw jasje te steken. Hiertoe is in 2017 met de websitebouwer –in samenspraak met de pilotscholen- een format ontwikkeld. De Veldvestsite fungeert als ‘moedersite’ waaraan de websites van de pilotscholen gehangen worden. De websites van de scholen krijgen hierbij elk een eigen unieke homepage. Om de websites van de scholen te verfraaien met kwalitatief goede foto’s is contact gelegd met een professionele fotograaf. Het live gaan van de Veldvestsite is voorafgegaan door een presentatie door de beleidsgroep Communicatie in de vergadering van de raad van toezicht. Deze presentatie, alsook de lancering van de website heeft geleid tot vele positieve reacties. Veldvest kenmerkt zich door een unieke huisstijl in een eigentijds jasje. De eerste pilotschool, Basisschool Sint Lambertus uit Vessem, heeft in 2017 ook haar nieuwe website live kunnen laten gaan.


Professionalisering

In het afgelopen jaar heeft elke school, op basis van de strategische agenda, professionaliseringsmomenten gerealiseerd. Deze activiteiten zijn vaak schoolbrede, collectieve leermomenten. Veelal hebben deze betrekking op de domeinen lezen, taal en rekenen.

Voorbeelden:
Lesson study met betrekking tot begrijpend lezen  - CPS
Directe instructiemodel - Onderwijs Maak Je Samen
Doorgaande leerlijn  - Onderwijs Maak Je Samen
Doorgaande leerlijn  - Driestar
Engels -  British Council
Maar ook professionalisering van het team rondom de Vreedzame school, KIVA en Leefstijl.

Er zijn in 2017 opnieuw vervolgtrajecten gestart voor de leermonitoren en regisseurs:
Rekenen en datateammethode - Gert Gelderblom/ Universiteit Twente
Burgerschap - Hogeschool De Kempel

Daarnaast zijn er de terugkerende trajecten rondom BHV en EHBO gerealiseerd en zijn er individuele trajecten voor leerkrachten en directies gehonoreerd.