Voorwoord

Het gaat goed met Veldvest. De opbrengsten liggen ook in 2017 ruim boven het landelijke gemiddelde. En er is nog steeds sprake van een stijgende lijn.

De aandacht voor alle leerlingen is geïntensiveerd. Onze pedagogische inspanningen (in het kader van bijvoorbeeld Passend Onderwijs en burgerschap) werpen duidelijk hun vruchten af. De inzet van ICT is vanzelfsprekend en is toenemend doelmatig en efficiënt. In 2017 is de daling van het aantal leerlingen gestabiliseerd en vanaf het schooljaar 2018/2019 is sprake van een stijging.

Maar pas echt trots zijn we op de wijze waarop onze leerkrachten, onze leermonitoren, onze regisseurs en alle ondersteunende collega’s bijdragen aan de overall-kwaliteit. De wijze waarop de onderwijskundig leiders elkaar bovenschools ondersteunen en inspireren vormt een krachtige indicatie van het strategische vermogen van de Stichting.

De bezorgde toon van de onderwijsinspectie over de staat van het primair onderwijs en de bevinding van de onderwijsraad dat schoolleiders niet voldoende betrokken zijn bij het beleid, leidt bij Veldvest tot het zelfkritische appèl om zelfgenoegzaamheid te vermijden. Trots zijn mag wel.

Drs. J.A. de Mönnink
Voorzitter college van bestuur

Stichting Veldvest
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven

Telefoonnummer: 040-25 31 201
E-mailadres: info@veldvest.nl
Website: www.veldvest.nl

Epiloog

De verwachtingen en maatschappelijke opdrachten waarmee het primair onderwijs te maken heeft zijn talrijk. Soms ook grillig: een overheid die veelal korte termijn doelen agendeert, doet ons scherp beseffen hoe belangrijk het is om vast te houden aan onze succesvolle strategische koers met duurzame pedagogische en onderwijskundige kernwaarden. De actuele kritiek op Passend Onderwijs van een Kamermeerderheid komt na de invoering ervan. Wij gaven op deze plaats al eerder aan de doeloriëntatie van Passend Onderwijs te onderschrijven en er werk van te willen maken, maar vonden en vinden de door de overheid opgelegde organisatie ervan ondoordacht.

Veldvest gelooft in de onvervreemdbare maatschappelijke en pedagogische betekenis van onderwijs. Het anticiperen op de veelvuldige externe verwachtingen vraagt veel van onze leerkrachten. Zij dragen vanuit professionele betrokkenheid bij aan de vorming van een toekomstige generatie. Voor het gevoel dat zij in toenemende mate hebben dat de maatschappelijke waardering niet altijd zonder meer wederkerig is, hebben wij begrip. Leerkrachten verdienen brede steun. Op onze introductiebijeenkomsten voor aankomende leerkrachten hanteren wij dan ook de leus: "Bij Veldvest sta je er niet alleen voor!"

Jos de Mönnink