Organisatorische en personele ontwikkelingen

In 2017 is er sprake van natuurlijk verloop in de uitstroom van personeel. Ook is er aan een aantal kwalitatief goede vervangers een vast dienstverband aangeboden. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot het volgende beeld:

Personeelsopbouw

Jaar

 

 

 

 

2015

2016

2017

Aantal fte's leidinggevende taak

 

17,2

16,1

17,3

Aantal fte's onderwijzend personeel (leerkrachten)

198,6

198,7

193,8

Aantal fte's ondersteunend personeel

 

49,7

50,2

53,4

Totaal

 

 

 

 

265,5

265

265

Daarvan zijn de volgende fte’s ingezet voor verlof in het kader van duurzame inzetbaarheid

12,1

12

12

Aantal leerlingen, teldatum 1 oktober van elk kalenderjaar

Verzuimcijfers en analyse

Onderwijzend en ondersteunend personeel

2015

2016

2017

Verzuimpercentage

6,1

5,8

5,8

Gemiddelde verzuimduur

26,8

27

23

Meldingsfrequentie

0,7

0,7

0,7

Percentage nulverzuim

51

51

49

Deze gegevens zijn exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof en inclusief ziekte langer dan één jaar.

Toelichting
De tabel geeft het ziekteverzuim van het onderwijzend en het ondersteunend personeel weer, gedurende een kalenderjaar. De vier ziekteverzuimmaten zijn:

 • ziekteverzuimpercentage: het deel van de werktijd dat in een jaar verloren is gegaan wegens ziekteverzuim van werknemers;
 • gemiddelde verzuimduur: aantal dagen dat werknemers per ziekteverzuimgeval gemiddeld hebben verzuimd;
 • meldingsfrequentie: het gemiddeld aantal ziektemeldingen per werknemer;
 • nulverzuim: het percentage werknemers dat zich niet ziek heeft gemeld.

Analyse
Het ziekteverzuimpercentage is ten opzichte van 2016 gelijk gebleven met 5,8%.

 • Mannen verzuimen minder dan vrouwen;
 • de verzuimfrequentie is bij alle leeftijdsgroepen onder de 1;
 • de gemiddelde duur is met 23 dagen relatief lang;
 • het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie van stichting Veldvest zijn lager dan de landelijke cijfers;
 • de verzuimduur is ongeveer hetzelfde als het landelijk gemiddelde;
 • ruim de helft van de medewerkers heeft zich in 2017 niet ziekgemeld (49% nulverzuimers), dit is ongeveer gelijk met de landelijke cijfers;
 • de hoogte van het verzuimpercentage wordt veroorzaakt door langdurig verzuim.

Onze verzuimaanpak is onveranderd. We constateren dat de  de directies nauwgezet de verzuimprocedure volgen.


Wie we zijn

Stichting Veldvest bestaat sinds 1999 en is het bevoegd gezag van 14 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Zij hebben een katholieke, protestants-christelijke of algemeen-bijzondere grondslag. De Veldvest (brede-)scholen bevinden zich in het gebied Veldhoven, Vessem, Steensel, Wintelre en Knegsel:

Visie van Veldvest

Veldvest heeft hoge verwachtingen van kinderen; ieder kind zit immers boordevol talenten. Veldvest onderkent het belang van degelijk en grondig taal- en rekenonderwijs. Ze verwacht van leerkrachten dat zij doelgericht werken aan de algemene kennis van de leerling, aan zijn persoonsvorming en zijn sociaal-maatschappelijke participatie.
De meerwaarde van de school zit volgens Veldvest in het voor leerlingen betekenisvol verbinden van drie werelden: de wereld van de dingen (fysieke wereld), de wereld van de mensen (sociaal-emotionele wereld) en de wereld van de schoolvakken (conceptuele wereld). Om hierin een verantwoord evenwicht te bereiken, vindt Veldvest dat leerkrachten een grondige kennis moeten hebben over dat wat geleerd moet worden en de manier waarop kinderen leren.

Missie van Veldvest

Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf vier jaar. Dit stelt hen in staat rond het twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar het vervolgonderwijs dat past bij hun aanleg en motivatie, waarbij leer-en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de basisschoolperiode optimaal zijn gerealiseerd. Voor wat betreft de oriëntatie op de fysieke, psychische en sociaal-maatschappelijke werkelijkheid is dit onderwijs daadwerkelijk funderend en biedt het voor alle leerlingen een zinvolle ervarings- en oriëntatiehorizon.


Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) beoordeelt het beleid van de Stichting en controleert of middelen doelmatig en rechtmatig worden ingezet. De raad van toezicht kan vanuit aanwezige deskundigheid het bestuur ook van advies voorzien. De leden van de raad zien er op toe dat het bestuur strategisch weloverwogen en maatschappelijk verantwoorde beleidskeuzes maakt. De raad is ook werkgever van het college van bestuur.

De zittingstermijn van de raad van toezicht is drie jaar, waarna de leden twee maal herkiesbaar zijn voor een nieuwe periode van drie jaar. De zittende leden van de raad van toezicht werven en selecteren zelf nieuwe kandidaten en dragen zorg voor de invulling van de vacature. 

Toezichthoudende activiteiten

De rvt heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Dat doet zij conform de Wet Goed Onderwijs en de Code Goed Bestuur.

In 2017 heeft de rvt de ontwikkelingen bij stichting Veldvest regelmatig en in goed overleg met het college van bestuur en stafleden besproken. De raad is negen keer in formele zin bij elkaar geweest. Daarnaast vond een aantal informele bijeenkomsten plaats zoals bij de officiële opening van de PWA, de daarbij georganiseerde studiemiddag en bij een voorlichtingsbijeenkomst over het lerarenregister.

Personele zaken staan regelmatig op de agenda bij de rvt. Besproken is daarbij het ziekteverzuim, de mobiliteit van de medewerkers binnen Veldvest, professionalisering van de medewerkers, continuïteit van het stafbureau en het dreigend tekort aan goed onderwijzend personeel. Vooral dit laatste vraagt aandacht van de organisatie omdat goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van leerkrachten.

De rvt heeft zich regelmatig laten bijpraten over actuele thema’s en beleidsontwikkelingen binnen Veldvest. In dit kader heeft zij presentaties gehad over het communicatieplan van Veldvest, over burgerschap en ethische vorming, over Passend Onderwijs en opbrengstgericht werken.

Er is meerdere keren formeel en informeel overleg geweest met de GMR, onder andere over ziekteverzuim, werkdruk bij leerkrachten, de vervangingspool, financiën en ICT in het onderwijs.

Vanzelfsprekend is bij de remuneratiecommissie het functioneren van de bestuurder onderwerp van gesprek geweest. Dat gebeurt op basis van ruggespraak met de hele rvt. In het jaarlijkse gesprek met de bestuurder was de invalshoek in 2017 vooral het functioneren. Hieruit is naar voren gekomen dat de bestuurder zich prettig voelt bij zijn taak en dat de resultaten van de Stichting in de volle breedte positief zijn. De rvt spreekt dan ook haar waardering uit over de bestuurder en zijn functioneren.

De auditcommissie heeft geadviseerd bij de voorbereiding van financiële beleidswijzigingen en beslissingen. Dit doet zij naar aanleiding van de rapportages vanuit het college van bestuur en naar aanleiding van de managementletter van de accountant. Zij heeft zo een beeld gevormd van betrouwbaarheid van de financiële rapportages, de naleving van wet- en regelgeving en de kwaliteit van de interne risico- en controlesystemen. Het jaarlijks gesprek met de externe accountant is een belangrijke bron van input. De auditcommissie kijkt met voldoening terug op het boekjaar 2017. De kwaliteit van de interne organisatie wordt als goed beoordeeld en de financiële positie van de Stichting is gezond.

In september heeft de raad een themabijeenkomst gehouden om een aantal strategische thema’s uit te diepen. Permanente educatie van de raad werd vormgegeven door deelname aan symposia en masterclasses over toezicht in het onderwijs. Conform de Code Goed Bestuur heeft de rvt haar eigen functioneren geëvalueerd.

Ten slotte
De raad van toezicht is trots op de positieve flow waar Veldvest zich in bevindt en spreekt haar grote waardering uit voor alle medewerkers. Zij bereiken goede resultaten in een tijd van grote maatschappelijke dynamiek.

Rooster van aftreden, einde termijn per 1 juli 2017

Jaar Aftredend benoemd termijn
2018 Harm-Jan Wijngaarden 2009 laatste termijn
2019 Elisabeth Noot 2009 laatste termijn
2018 Herman Willemsen 2015 1e
2019 Greetje Heijmans 2016 1e
2019 Jos van Daele 2016 1e

Honorering raad van toezicht

Naar aanleiding van de wet normering topinkomens in de publieke en semipublieke sector is de verantwoordelijkheid en de toezichthoudende rol van de rvt uitgebreid. Dit heeft tot een verhoging van de honorering geleid. De raad van toezicht heeft in totaal een vergoeding ontvangen van bruto € 39.950,-- binnen de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders Onderwijsinstellingen (VTOI). De rvt is lid van deze Vereniging van Toezichthouders.


College van bestuur

Stichting Veldvest heeft een eenhoofdig college van bestuur (cvb) dat toezichthoudend en beleidsvormend te werk gaat. Het beleid en de doelstellingen van de Stichting komen in samenspraak met de schooldirecteuren tot stand. Het bestuur bewaakt de kaders en zorgt ervoor dat er planmatig wordt gewerkt. De directeuren zijn resultaatverantwoordelijk voor de gang van zaken op de scholen en werken met managementcontracten. De voorzitter van het bestuur is drs. Jos de Mönnink (59 jaar), benoemd in 2010. Hij is sinds 1 januari 2000 werkzaam bij stichting Veldvest. De honorering van de bestuurder is conform de vastgestelde cao voor bestuurders.


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Veldvest. Zij zijn de directe gesprekspartner voor het bestuur, bespreken ‘bovenschoolse ontwikkelingen’ van Veldvest en zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid. De leden van deze raad geven al dan niet instemming en advies over de beleidskeuzes van het bestuur.

De samenstelling van de GMR was in 2017 verder als volgt:

Personeelsgeleding:
Theo Snelders (secretaris tot 01-08-2017)
Ellen Briër
Linda Vrijsen
Ilse van Deursen (vanaf 01-08-2017)

Oudergeleding:
Job van der Sijs (tot 01-08-2017)
Hans Saris
Sander Jongerius
Jacintha de Laat
Kris van der Velde
Karin Adams (vanaf 01-08-2017)